• 1
  • 2

اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

يحيي كمالي، صديقه شيخ زاده جوشاني و فاطمه احمدي نژاد

فصلنامه سياستگذاري عمومي دوره 6 شماره 2

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_77621.html

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته­‌بندی معیارهای اجرای موفق سیاست­‌های عمومی است. مرحله اجرا یکی از مهم­ترین مراحل فرآیند سیاستگذاری عمومی به شمار می­ آید زیرا تحقق سیاست و هدف سیاستگذاران در این مرحله صورت می گیرد. از طرفی اهمیت اجرا به این دلیل است که آزمونی برای صحت و دقت مرحله تدوین و شکل­‌گیری سیاست­‌های عمومی است. با توجه به مدل­‌های مختلف تحلیل اجرا و پیچیدگی­‌های این مرحله سیاستگذاری، شناسایی معیارهایی برای اجرای موفق سیاست­‌های عمومی می­‌تواند به توفیق بیشتری در اجرای سیاست­‌های عمومی منجر شود و به سیاستگذاران، مجریان و سازمان­­‌ها ذیربط کمک کند که مانع شکست اجرای سیاست­‌های عمومی شوند. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی متون علمی حوزه سیاستگذاری عمومی، معیارهای اجرای موفق سیاست­‌های عمومی شناسایی و در پنج زمینه1) معیارهای مربوط به سیاست تدوین شده 2) مجریان سیاست­‌ها 3) ساختارها و سازمان­‌های اجرایی 4) شرایط و محیط اجرا 5) منابع و ابزارهای اجرای سیاست‌ها دسته­‌بندی شده ­اند.