• 1
  • 2

بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سلامت اداری

فصلنامه علمی ترویجی سیاست های راهبردی و کلان شماره ۵

http://www.jmsp.ir/article_6264_999.html

چکیده

سلامت اداری در سازمان‌های دولتی منجر به تصميم سازي و تصمیم‌گیری‌های درستو اجرای مناسب سیاست­ها می­شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمركز اگر به خوبي برنامه‌ریزی و هدایت شود مي­تواند فرصت‌های مهمي را براي تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.