• 1

تدریس


روش انجام تمرین های درس روش تحقیق (ب)

مدرس: یحیی کمالی

دانشجویان این درس موظف هستند در طول ترم دو تمرین انجام دهند:

1) تدوین پیشینه پژوهش در یک موضوع خاص و گزارش فرایند تدوین پیشینه( 3 نمره)

2) تمرین تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از یکی از سه روش تحلیل محتوا، فراتحلیل و روش مقایسه ای(4 نمره)

 

1) تمرین اول: تدوین پیشینه پژوهش در یک موضوع خاص و گزارش فرایند تدوین پیشینه به ارزش 3 نمره

در این تمرین دانشجو باید پنج مرحله نگارش ادبیات یا پیشینه پژوهش(قابل دسترسی در جزوه) را انجام داده، از هر مرحله انجام کار، گزارش تهیه کند و در نهایت یک پیشینه مدون در یک موضوع خاص بنویسد. از این رو گزارش تمرین پیشینه پژوهش شامل دو بخش است:

بخش اول: گزارش انجام کار

در این بخش دانشجو باید پنج مرحله گفته شده را انجام دهد و پس از هر مرحله گزارش کار خود را در یک پاراگراف پنج سطری به طور دقیق ارائه دهد. به عنوان مثال در مرحله اول که شناسایی کلید واژه است یکی از زیر مراحل آن، طرح یک سوال راجع به عنوان انتخاب شده است. مثلاً طرح سوال عوامل فساد اداری؟ درباره عنوان فساد اداری. پاسخ به این سوال می تواند خود یک کلید واژه باشد و دانشجو باید آن کلید واژه را جستجو کرده و مقالات به دست آمده از جستجو را ذکر کند. به عنوان مثال گزارش این مرحله به صورت زیر است:

در مرحله شناسایی کلید واژه، من یک سوال کلی راجع به عنوان اولیه خود طرح کردم و پاسخ آن را جستجو کردم سوال من این بود که عوامل فساد اداری کدامند؟ در نتیجه کلید واژه ای که جستجو کرده «عوامل فساد اداری» یا «عوامل فرهنگی فساد اداری» بود. پس از جستجوی این واژه در بانک اطلاعات magiran، مقاله زیر به دست آمد. (ذکر عنوان و مولف مقاله).

پارگراف فوق می تواند گزارش مرحله اول نگارش پیشینه پژوهش باشد دانشجو موظف است برای هر پنج مرحله به همین صورت گزارش بنویسد حجم کل گزارش نباید از دو صفحه A4 استاندارد بیشتر باشد.

بخش دوم: پیشینه پژوهش

این بخش باید پنج صفحه استاندارد باشد و در برگیرنده خلاصه 8 منبع علمی معتبر (6 مقاله علمی پژوهش و علمی ترویجی و 2 کتاب) مرتبط با عنوان انتخاب شده توسط دانشجو باشد. شیوه نگارش پیشینه باید بر اساس مرحله چهارم و پنجم نگارش پیشینه پژوهش، دارای نمودار ادبیات پژوهش و همچنین دارای بیانیه پیشینه پژوهش، دارای استناد درون متنی و دارای منابع پایانی باشد و به یکی از دو روش مرور موضوعی یا مرور موردی تنظیم شده باشد.

نکته مهم: باید مقالات و کتاب هایی را که برای عنوان خود انتخاب می کنید بر اساس مرحله سوم نگارش پیشینه پژوهش (ارزیابی انتقادی و انتخاب پیشینه) دارای تناسب موضوعی، تناسب مکان و جامعه پژوهش، تناسب سوال و تناسب یافته ها و نتایج باشند.

در مجموع گزارش پیشینه پژوهش باید دارای دو بخش فوق و هفت صفحه استاندارد باشد و نکات گفته شده را به دقت رعایت نماید برای هر یک از دو بخش 5/1 نمره در نظر گرفته شده است.

شیوه ارجاع منابع در تمرین اول

در این تمرین دانشجو باید منابع تحقیق خود را طبق شیوه نامه ای پی ای(قابل دسترسی در جزوه کلاس و سایت) تنظیم نماید. به این صورت که ضمن ارجاع درون متنی منابع مورد استفاده در تحقیق خود، فهرست منابع پایانی را به روش ای پی ای تنظیم کرده و اجزای هر یک از منابع پایانی را مشخص کند و زیر هر یک از اجزا خط بکشد. به عنوان مثال در پایان تحقیق منبع زیر آمده است:

عالم، عبدالرحمن (1383) بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی، چاپ دهم.

دانشجو باید این منبع را به صورت زیر بازنویسی کند:

عالم، عبدالرحمن (1383) بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی، چاپ دهم.

نام خانوادگی، نام (سال) عنوان کتاب محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ

به همین ترتیب باید همه منابع پایانی تحقیق خود را که شامل کتاب و مقاله هستند به روش فوق بازنویسی نماید.

 

2) تمرین دوم: تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از یکی از سه روش تحلیل محتوا، فراتحلیل و روش مقایسه ای به ارزش 4 نمره

در این تمرین دانشجویان باید عنوان تحقیقی که برای آن پیشینه نوشته اند را متناسب با یکی از سه روس تحلیل محتوا، فراتحلیل و روش مقایسه ای، تنظیم و بازنویسی نمایند.

در گام بعد متناسب با مراحل ذکر شده برای هر یک از سه روش فوق، فرایند تحقیق را انجام داده و از آن گزارش تهیه نمایند. این گزارش مانند گزارش پیشینه پژوهش دارای دو بخش می باشد:

بخش اول: گزارش انجام مراحل تحقیق

این بخش باید متناسب با مراحل انجام هر یک از روش های تحلیل محتوا، فراتحلیل و روش مقایسه ای تنظیم شود و اقداماتی که دانشجو در هر مرحله انجام داده را توضیح دهد. بخش اول گزارش باید در 4 صفحه تنظیم گردد.

بخش دوم: گزارش یافته های تحقیق

این بخش نیز باید متناسب با هر یک از سه روش فوق تنظیم شود. در این بخش دانشجویان باید یافته های تحقیق خود را با ذکر نمودار و جدول و به صورت مستند بر اساس روش ای پی ای گزارش نماید.

مثال: گزارش یافته های تحقیقی که با روش مقایسه ای انجام شده باید شامل موارد زیر باشد:

· صفحه عنوان شامل عنوان پژوهش، نویسنده، استاد و تاریخ انجام کار.

· هدف، سوال و اهمیت پژوهش

· جدولی که در آن معیارهای مقایسه دو یا چند پدیده(کشور) مورد مطالعه ذکر شده است این معیارها باید دارای مبانی نظری مشخص و مستند باشد. (رجوع کنید به مثال مقایسه مدیریت بحران در جزوه)

· بر اساس معیارهای مقایسه باید ویژگی های هر یک از جوامع مورد مطالعه را ذکر کرده با جامعه دیگر مقایسه نموده و تفاوت و شباهت آنها را بیان کنید. ذکر تفاوت ها و شباهت ها باید در یک جدول و بر اساس معیارهای مقایسه انجام شود.

· نتیجه گیری که شامل خلاصه یافته ها و تفسیر نویسنده از یافته های تحقیق می باشد.

نکات مهم:

· گزارش یافته های تحقیق باید در 10 صفحه استاندارد تنظیم گردد.

· برای تنظیم گزارش تحقیق باید به نکات مربوط به شیوه تدوین گزارش نهایی تحقیق و نکات مربوط به ویراستاری توجه شود.

· جمع آوری داده ها برای هر تحقیق به صورت آزمایشی انجام می شود به عبارت دیگر برای انجام تحقیق طبق روش های فوق نیاز به جمع آوری داده های کامل برای آن تحقیق نیست. در این زمینه لازم است برای روش مقایسه ای حداقل 10 منبع معتبر، برای روش تحلیل محتوا حداقل 6 سند معتبر (شامل سخنرانی، مصاحبه، نامه یا فیلم) و برای روش فراتحلیل نیز حداقل 8 پژوهش معتبر انتخاب و تجزیه و تحلیل شوند و یافته های آنها در گزارش تحقیق ذکر گردد.

منابع پایانی تحقیق دوم نیز باید به روش ای پی ای و طبق نکات ذکر شده در انتهای تمرین اول،بازنویسی شود.

 

.......................................................................................................................

شیوه خلاصه کردن کتاب

ویژه دانشجویان درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

خلاصه کتاب باید شامل 15 تا 20 صفحه A4 استاندارد با فونت Bzar اندازه 14 و فاصله خطوط 1 باشد.

خلاصه کتاب باید شامل سه قسمت 1- مقدمه 2- متن اصلی 3- نتیجه گیری باشد.

مقدمه:

دربرگیرنده موضوع، اهداف و سرفصل‌های اصلی کتاب باشد و تصویر جامعی از مفاد کتاب ارائه دهد. در مقدمه باید این مسئله تبیین شود که هدف مؤلف از تألیف این کتاب چه بوده و این هدف را بر اساس چه فرایندی دنبال کرده است.

متن اصلی:

متن اصلی باید متناسب با فصل‌ها یا بخش‌های کتاب مورد نظر سازمان‌دهی گردد یعنی اگر کتاب دارای پنج فصل است متن اصلی خلاصه آن نیز باید دارای پنج قسمت باشد. برای انسجام متن اصلی بهتر است ابتدا هر فصل کتاب به دقت مطالعه و یادداشت‌برداری از آن انجام شود و سپس خلاصه مطالب آن فصل نگاشته شود. در متن اصلی و مطالعه هر فصل هر جا که نویسنده به نظریه خاص یا آمار خاصی اشاره کرده، باید به صورت مستند در خلاصه کتاب به آن ارجاع داده شود. شیوه ارجاع درون متنی است.

نتیجه‌گیری:

معمولاً نویسندگان کتب فصل پایانی را به ارائه نتایج اختصاص می‌دهند. برای خلاصه کردن این قسمت و ارائه نتایج لازم است بین اهداف و نتایج مؤلف که به ترتیب در مقدمه و فصل پایانی ارائه می‌شوند ارتباط برقرار کرد.

نکته: دانشجویانی که کتاب مورد نظر خود را به اینجانب ارائه کردند معمولاً به دلیل حجم بالای مطالب یک فصل از آن کتاب حذف گردیده است اما برای ارائه خلاصه روان و منسجم باید آن فصل نیز مطالعه شود.