• 1

همایش ها

مدل اجرای شبکه ­ای به مثابه الگوی مطلوب اجرای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران 28 و 29 بهمن 1393

یحیی کمالی

چکیده

شرایط ویژه اقتصادی ایران نیازمند الگوی اقتصادی جدیدی است که بتواند بر اساس مقتضیات و توانمندی‌های داخلی در مسیر اهداف توسعه کشور حرکت کند. سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی به مثابه سند بالادستی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و برنامه‌های جاری دولت می­تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف مطرح شده در قانون اساسی را فراهم نماید. اجرای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی خود نیازمند طراحی و الگوی اجرایی خاصی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی مدل های مختلف اجرای سیاست‌های عمومی، مدل اجرای شبکه‌ای به عنوان الگوی مطلوب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبیین گردد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متکی بر توانمندی‌های داخلی با مشارکت فعال مردم است. در نتیجه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند مدل اجرایی است که بتواند از ظرفیت و مشارکت فعال مردم در عرصه‌های مختلف استفاده نماید. از بین مدل های مختلف اجرا که در این مقاله به آنها پرداخته شده، مدل اجرای شبکه‌ای تناسب بیشتری با اصول اقتصاد مقاومتی دارد زیرا در این مدل، اجرای سیاست‌ها مبتنی بر مشارکت دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است و روابط و تأثیرات متقابل آنها را در مرحله اجرا تبیین می‌کند. در نتیجه این مدل به خوبی می‌تواند زمینه تحقق اصول اقتصاد مقاومتی از جمله تغییر سبک زندگی، الگوی مصرف، ایجاد رقابت بین استان‌ها، تقویت همکاری‌های جمعی، بسیج همه امکانات کشور و اتکا به منابع داخلی را فراهم نماید.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری، اجرای شبکه ­ای، سیاست، برنامه‌ریزی.

 

توسعه پایدار به مثابه مرجعیت سیاستگذاری و مدیریت توسعه

بيستمين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست ايران تهران 3 و 4 اسفند 1393

یحیی کمالی

چکیده

توسعه پایدار به دلیل ماهیت بین رشته ­ای آن توسط متخصصان رشته­ های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی توسعه پایدار از منظر رشته سیاستگذاری عمومی و تبیین نقش توسعه پایدار در سیاستگذاری و مدیریت توسعه است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، چند پژوهش مرتبط با موضوع و همچنین سیاست­ ها و اقدامات دولت­ ها و سازمان­ های بین ­المللی در زمینه توسعه پایدار بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به سیر فزاینده تاکید بر توسعه پایدار در پژوهش­ های سیاستگذاری و مدیریت و همچنین توجه به توسعه پایدار در برنامه­ ها و سیاست­ های توسعه کشورها و اقدامات سازمان­های بین المللی در این زمینه، ایده توسعه پایدار به مرجعیت سیاستگذاری و مدیریت توسعه تبدیل شده است. از این رو ضروری است که توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه نه به عنوان یک بخش یا فصل خاص برنامه­ های توسعه بلکه به عنوان مرجعیت و معیار اساسی در همه سیاست­ ها و برنامه­ ها مورد توجه قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: توسعه پایدار، مدیریت، سیاستگذاری، مرجعیت.

 

بررسی دلایل و فرآیند ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه،تهران 15 بهمن 1393

یحیی کمالی و علی ایلخانی پور

چکیده

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از کمیسیون برانتلند به تدریج وارد دستور کار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شد. نگرانی درباره آینده انسان و محیط زیست فصل مشترک این دستورکار است. ضرورت‌های شکل گیری این تفکر و توجه و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از از آن موجب شده که سیاست ها و اقدامات قابل‌توجهی در کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه پایدار انجام شود. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش فراتحلیل کیفی و با تکیه بر متون علمی، اسناد بین‌المللی و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی به بررسی این مسئله پرداخته شده که چرا و چگونه می توان توسعه پایدار را در نظام سیاستگذاری عمومی کشورها ادغام کرد. تحلیل دلایل این ادغام از منظر توسعه پایدار و از منظر سیاستگذاری عمومی بررسی شده است و چگونگی ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری نیز در دو زمینه نهادی و سیاستگذاری تبیین شده است. در نهایت توصیه­های سیاستی برای ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری بر مبنای مدل مرحله ای سیاستگذاری ارائه شده است.

واژه های کلیدی: توسعه پایدار، سیاستگذاری عمومی، ادغام، نظام سیاستگذاری، مدل مرحله ای

 

حكمراني خوب سازوکاری برای تحقق توسعه پایدار

اولین همایش آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار-شیراز 20 مهر 1393

یحیی کمالی و محمد عبدالله پورچناری

چکیده

با شکل گیری تفکر توسعه پایدار از دهه 1980 تاکنون، رویکردها و روش­های مختلفی برای تحقق آن مطرح شده است. ضرورت‌های شکل گیری این تفکر و توجه و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از از آن موجب شده که کشورهای مختلف اقدامات قابل‌توجهی را در راستای دستیابی به توسعه پایدار انجام دهند. یکی از سازوکارهای دستیابی به توسعه پایدار، الگوی حکمرانی خوب است. در این مقاله تلاش شده است حکمرانی خوب و نقش آن در مسیر دستیابی به توسعه پایدار بررسی و تحلیل شود.

واژه‌های کلیدی: حکمرانی خوب، توسعه، توسعه پایدار، محیط زیست، شفافیت.

 

آموزش سیاستگذاران و مدیران سازوکاری برای نهادینه سازی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

اولین همایش مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست- کرمان 19 و 20 شهریور 1393

چکیده

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از اجلاس فونکس سوئیس 1971 به تدریج وارد دستور کار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شد. نگرانی درباره آینده انسان و محیط زیست فصل مشترک این دستورکار است و متخصصان محیط زیست، جغرافیا و منابع طبیعی، مبتکر و طراح این دستور کار بودند اما اکنون بیشتر رشته‌های علمی هر یک در سطحی خاص و با رویکردی مشخص به مطالعه توسعه پایدار می‌پردازند. از این رو آموزش و نهادینه سازی توسعه پایدار مستلزم تعاملات و پژوهش‌های بین رشته‌ای است. در این میان آموزش سیاستگذاران و مدیران دولتی نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت. شناساندن اهمیت و ضرورت توجه به توسعه پایدار به سیاستگذاران و مدیران حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند حرکت به سوی توسعه پایدار را تسریع و تسهیل نماید. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد و تجربه‌های بین‌المللی، به تبیین سازوکار آموزش سیاستگذاران در راستای تحقق توسعه پایدار می‌پردازد و نمونه‌ای از روش‌های سیاستگذاری را برای یادگیری سیاستگذاران پیشنهاد می‌کند.

واژه‌های کلیدی: آموزش، توسعه پایدار، محیط زیست، سیاستگذاران، نهادینه سازی.

 

نقش رسانه‌ها در پيشگيري و مبارزه با فساد و ارائه راهكارهاي عملي

همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد 1388

شعبان نجف‌پور يحيي كمالي

چكيده

رسانه‌هاي توانمند و خبرنگاران حرفه اي نقش مهمي در زمينه مبارزه با فساد دارند كه باعث افزايش آگاهي مردم شده و گزارش‌هاي مناسبي را در اين خصوص به مسئولان ارائه مي‌كنند و از اين طريق در فرايند سياستگذاري ضدفساد حضور مؤثر دارند. در اين مقاله، ابتدا نقش و تأثيرات حضور رسانه‌هاي توانمند در زمينه مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته و اقداماتي كه جمهوري اسلامي ايران در زمينه توانمندسازي رسانه‌ها انجام داده، تشريح شده است و در نهايت راهكارهاي عملي به‌منظور توانمندسازي رسانه‌ها ارائه شده است.

 

واژه‌هاي کلیدی: رسانه؛ فساد؛ افكار عمومي؛ شفافيت؛ دسترسي به اطلاعات.