• 1
  • 2

اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

يحيي كمالي، صديقه شيخ زاده جوشاني و فاطمه احمدي نژاد

فصلنامه سياستگذاري عمومي دوره 6 شماره 2

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_77621.html

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته­‌بندی معیارهای اجرای موفق سیاست­‌های عمومی است. مرحله اجرا یکی از مهم­ترین مراحل فرآیند سیاستگذاری عمومی به شمار می­ آید زیرا تحقق سیاست و هدف سیاستگذاران در این مرحله صورت می گیرد. از طرفی اهمیت اجرا به این دلیل است که آزمونی برای صحت و دقت مرحله تدوین و شکل­‌گیری سیاست­‌های عمومی است. با توجه به مدل­‌های مختلف تحلیل اجرا و پیچیدگی­‌های این مرحله سیاستگذاری، شناسایی معیارهایی برای اجرای موفق سیاست­‌های عمومی می­‌تواند به توفیق بیشتری در اجرای سیاست­‌های عمومی منجر شود و به سیاستگذاران، مجریان و سازمان­­‌ها ذیربط کمک کند که مانع شکست اجرای سیاست­‌های عمومی شوند. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی متون علمی حوزه سیاستگذاری عمومی، معیارهای اجرای موفق سیاست­‌های عمومی شناسایی و در پنج زمینه1) معیارهای مربوط به سیاست تدوین شده 2) مجریان سیاست­‌ها 3) ساختارها و سازمان­‌های اجرایی 4) شرایط و محیط اجرا 5) منابع و ابزارهای اجرای سیاست‌ها دسته­‌بندی شده ­اند.

تحلیل و مقایسه سنت های برنامه ریزی

خلاصه کتاب برنامه ریزی در بخش عمومی(از شناخت تا عمل) تالیف جان فریدمن ترجمه عارف اقوامی مقدم انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۸۷

تلخیص: یحیی کمالی

مقدمه

کتاب برنامه ریزی در بخش عمومی(از شناخت تا عمل) ضمن معرفی چهار سنت عمده برنامه ریزی نکاتی پیرامون صبغه تاریخی، مباحث عمده، اهداف، حوزه فعالیت وتاکیدات هریک از سنت ها ارائه کرده است. از آنجا که این کتاب منبع علمی مهمی در حوزه مطالعات برنامه­ ریزی عمومی تلقی می شود و سنت تحلیل سیاست در برنامه ریزی را نیز مورد توجه قرار داده است، سعی می شود به طور خلاصه سنت های برنامه ریزی را توصیف، تحلیل و مقایسه کنیم از این رو در دوگفتار به ترتیب به هریک از این مباحث می پردازیم.

ادامه مطلب

نگاهی به نظریه جامعه کوتاه مدت همایون کاتوزیان

کاتوزیان در مقاله ای با عنوان «جامعه کوتاه مدت: بررسی مشکلاتتوسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت ایران» پرداخته است. کاتوزیان در تعریف جامعه درازمدت و رابطه آن با توسعه می نویسد: توسعه‌ نه‌ تنها به‌ اکتساب‌ و نوآوری‌ بلکه‌به‌ خصوص‌ به‌ انباشت‌ و نگهداری‌ نیز نیاز دارد خواه‌ ثروت‌ باشد یا حق‌ و امتیازیا دانش‌ و علم‌. جامعة‌ اروپایی‌ جامعه‌ای‌ دراز مدت‌ بود. تغییرات‌ عمده‌ خواه‌سقوط‌ فئودالیسم‌، پیدایش‌ سرمایه‌داری‌ و ظهور دولت‌ لیبرال‌، خواه‌ رد فیزیک‌ارسطویی‌، کیهان‌شناسی‌ بطلمیوسی‌ و اندیشة‌ سیاسی‌ یونانی‌ ــ رمی‌ یا سلطة‌کلیسای‌ کاتولیک‌ رم‌ ــ جملگی‌ در دراز مدت‌ و با تلاش‌ و مبارزة‌ فراوان‌ تحقق‌یافت‌، اما وقتی‌ سرانجام‌ تحقق‌ یافت‌ دیگر غیرقابل‌ برگشت‌ بود و یک‌ چارچوب‌اجتماعی‌ جدید، قانون‌ جدید، علم‌ جدید و حتی‌ مذهب‌ جدید برقرار شد که‌ تغییر یاحتی‌ اصلاح‌ آن‌ نیز به‌ زمان‌ و تلاش‌ بسیار نیاز داشت.

ادامه مطلب