• 1
  • 2

بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سلامت اداری

فصلنامه علمی ترویجی سیاست های راهبردی و کلان شماره ۵

http://www.jmsp.ir/article_6264_999.html

چکیده

سلامت اداری در سازمان‌های دولتی منجر به تصميم سازي و تصمیم‌گیری‌های درستو اجرای مناسب سیاست­ها می­شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمركز اگر به خوبي برنامه‌ریزی و هدایت شود مي­تواند فرصت‌های مهمي را براي تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 

 

تحلیل و مقایسه سنت های برنامه ریزی

خلاصه کتاب برنامه ریزی در بخش عمومی(از شناخت تا عمل) تالیف جان فریدمن ترجمه عارف اقوامی مقدم انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۸۷

تلخیص: یحیی کمالی

مقدمه

کتاب برنامه ریزی در بخش عمومی(از شناخت تا عمل) ضمن معرفی چهار سنت عمده برنامه ریزی نکاتی پیرامون صبغه تاریخی، مباحث عمده، اهداف، حوزه فعالیت وتاکیدات هریک از سنت ها ارائه کرده است. از آنجا که این کتاب منبع علمی مهمی در حوزه مطالعات برنامه­ ریزی عمومی تلقی می شود و سنت تحلیل سیاست در برنامه ریزی را نیز مورد توجه قرار داده است، سعی می شود به طور خلاصه سنت های برنامه ریزی را توصیف، تحلیل و مقایسه کنیم از این رو در دوگفتار به ترتیب به هریک از این مباحث می پردازیم.

ادامه مطلب

نگاهی به نظریه جامعه کوتاه مدت همایون کاتوزیان

کاتوزیان در مقاله ای با عنوان «جامعه کوتاه مدت: بررسی مشکلاتتوسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت ایران» پرداخته است. کاتوزیان در تعریف جامعه درازمدت و رابطه آن با توسعه می نویسد: توسعه‌ نه‌ تنها به‌ اکتساب‌ و نوآوری‌ بلکه‌به‌ خصوص‌ به‌ انباشت‌ و نگهداری‌ نیز نیاز دارد خواه‌ ثروت‌ باشد یا حق‌ و امتیازیا دانش‌ و علم‌. جامعة‌ اروپایی‌ جامعه‌ای‌ دراز مدت‌ بود. تغییرات‌ عمده‌ خواه‌سقوط‌ فئودالیسم‌، پیدایش‌ سرمایه‌داری‌ و ظهور دولت‌ لیبرال‌، خواه‌ رد فیزیک‌ارسطویی‌، کیهان‌شناسی‌ بطلمیوسی‌ و اندیشة‌ سیاسی‌ یونانی‌ ــ رمی‌ یا سلطة‌کلیسای‌ کاتولیک‌ رم‌ ــ جملگی‌ در دراز مدت‌ و با تلاش‌ و مبارزة‌ فراوان‌ تحقق‌یافت‌، اما وقتی‌ سرانجام‌ تحقق‌ یافت‌ دیگر غیرقابل‌ برگشت‌ بود و یک‌ چارچوب‌اجتماعی‌ جدید، قانون‌ جدید، علم‌ جدید و حتی‌ مذهب‌ جدید برقرار شد که‌ تغییر یاحتی‌ اصلاح‌ آن‌ نیز به‌ زمان‌ و تلاش‌ بسیار نیاز داشت.

ادامه مطلب